Η μεθοδολογία

Εκχυλίζεται ιικό RNA από το προς μελέτη υλικό με χρήση του QIAamp Viral RNA Mini Kit. Στη συνέχεια, ενισχύεται η συντηρημένη περιοχή των γονιδίων ORF1ab (κανάλι FAM) και Ν (κανάλι ROX) του SARS-CoV-2 με τη χρήση ειδικών εκκινητών και σημασμένων με φθορισμό ιχνηθετών με τη χρήση του CE-IVD kit της εταιρίας CerTest BIOTEC (VIAsure SARS-Cov-2 Real Time PCR Detection kit). Η ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης γίνεται σε θερμοκυκλοποιητή Rotor-Gene®Q της εταιρίας Qiagen.

Για τον έλεγχο ποιότητας της αντίδρασης χρησιμοποιούνται: ένας θετικός μάρτυρας (συνθετικό συμπληρωματικό DNA του SARS-CoV-2), ένας αρνητικός μάρτυρας (αντίδραση χωρίς μήτρα) και ένας ποιοτικός μάρτυρας (κανάλι ΗΕΧ) για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας της δοκιμασίας. Με τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια δεν παρατηρείται διασταυρούμενη αντίδραση με παρόμοιους κορωνοϊούς (229E, NL63, HKU1, OC43, MERS-CoV, SARS-CoV).

Ευαισθησία μεθόδου: Με τη συγκεκριμένη τεχνική είναι δυνατόν να ανιχνευθούν  ≥ 10 αντίγραφα του ιικού γονιδιώματος ανά αντίδραση.

Κατάλληλα υλικά: Βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματία υγείας σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα.