Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (GDPR). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο , του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA κλπ ή/και μέσω παραγόντων που προσδιορίζουν την σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη προστασία.

Η ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι.Α.Ε. δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και, ακολούθως, έχει αναρτήσει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς ενημέρωση του κοινού.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, δίδεται η δυνατότητα έγγραφης υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eurogenetica.gr , ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του διαγνωστικού κέντρου, είτε τηλεφωνικώς στο 2310 474 414, είτε μέσω e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2310 474 415.