Πολιτική Ασφάλειας

Ημερομηνία 20/03/2018

Σκοπός των συγκεκριμένων πολιτικών ασφαλείας που ακολουθεί η EUROGENETICA
αποτελεί, η προστασία της πληροφορίας που αφορά:

 • Την ίδια την εταιρεία
 • Τους πελάτες
 • Τους προμηθευτές.
 • Τους έχοντες έννομο συμφέρον (stakeholders).

Η υλοποίηση των πολιτικών ασφαλείας αποτελεί επιτακτική ανάγκη δίχως αποκλίσεις, για την ομαλή λειτουργία τόσο της EUROGENETICA όσο και την διασφάλιση της πληροφορία εντός και εκτός της εταιρείας.

Η πολιτική ασφαλείας της EUROGENETICA διασφαλίζει:

 1. Την προστασία της πληροφορίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 2. Την εμπιστευτικότητα των δεδομένων
 3. Την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και σε άτομα εντός και εκτός της εταιρείας
 4. Την ακεραιότητα των δεδομένων χωρίς τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή προσθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
 5. Την διαθεσιμότητα της πληροφορίας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες όταν και όπου την χρειάζονται
 6. Την τήρηση και παρακολούθηση της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά τα δεδομένα
 7. Την τήρηση και παρακολούθηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας
 8. Την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων
 9. Τον εντοπισμό και την ανάλυση όλων των δυνητικών κινδύνων και τις απαιτούμενες μεθόδους εξάλειψης αυτών

Η συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας είναι άμεσα διαθέσιμη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μέσω αλληλογραφίας ή στο website της εταιρείας.

Όλο το προσωπικό της EUROGENETICA είναι ενήμερο για τις επιμέρους πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζει.